Hem

Rädda Hallandskusten

 

 

Nyheter

Långasand 6 december 2016

 

Till medlemmar i Rädda Hallandskusten

Hösten har varit lugn för föreningen Rädda Hallandskusten.

För Favonius/Agrivind har det säkert varit stressigt i och med att de är tvingade att hitta investerare för att kunna realisera projekt Kattegatt Offshore. Göteborg Energi, Falkenberg Energi och även Falkenbergs kommun har avstått från att enligt tidigare avtal utnyttja optionsrätten att få förvärva ett antal vindkraftverk i projektet. Agrivind har bedömt att investeringskostnaden uppgår till c:a 150 Mkr/verk. Agrivind söker säkert nu investerare med större ”muskler” än de ovan nämnda, troligtvis företag som Vattenfall, Eon m fl. Vattenfall har dock på sistone dragit sig ur vindkraftprojekt med motivering att deras avkastningskrav är för höga, dvs att vindkraft inte är lönsamt.

Favonius/Agrivind har nu, enligt dom, snart sju år på sig att uppföra vindkraftsparken. Vi lär dock inte få se start på något projekteringsarbete innan det finns avtal med investerare. Därefter återstår för oss att kontrollera att domstolens många villkor och begränsningar efterföljs.

Rädda Hallandskusten kommer fortsatt att bevaka vad som sker med projektet.

Vi har fått bekräftelse på att vårt klagomål till EU Kommissionen blivit mottaget och registrerats, men vi vet inte mer i dagsläget.

Det är viktigt att föreningen bibehåller sitt stora medlemsantal och därmed visar sin styrka. Vi hoppas och tror att Ni fortsatt vill stödja kampen mot ”miljöförstörningen”. Vi ser inte framför oss några stora utgifter, annat än medlemsinformation etc, så för 2017 anser vi att en medlemsavgift på 50 kr per familj är tillräcklig, om inget oförutsett inträffar. I så fall återkommer vi. Var vänlig sätt in Din eller Din familjs medlemsavgift eller Ditt bidrag på Postgirokonto 421367-4. Glöm inte ange samtliga namn, adresser och e-post och skicka eventuella ändringar till mt@emailen.se.

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

 

Styrelsen för ideella föreningen Rädda Hallandskusten

 

 

 

 

20 juni 2016

 

Årsmöte 2016

 

Medlemmar i ideella Föreningen Rädda Hallandskusten!

 

Vi vill härmed kalla till årsstämma 21 juli 2016 kl 1800,

lokal Anne-Maries Loge på Långasand. Välkomna!

 

Efter en lång kamp, över tio år, så förlorade vi i svenska domstolar i och med att Högsta Domstolen (HD) inte lämnade oss prövningstillstånd. HD ansåg att Mark- och Miljööverdomstolens (MMÖD) beslut skulle stå fast. Vi hade, tyckte vi, många bra argument för att få ett prövningstillstånd och även att HD skulle fastställa den tidigare domen från Mark- och Miljödomstolen. Vi kommer att redogöra för de tyngsta skälen på årsstämman och dessutom redogöra för de viktigaste händelserna sedan förra stämman.

Vi har dock ännu inte givit upp. En inlaga är sänd till EU-kommissionen, i vilken vi påvisar att MMÖD’s dom är ett brott mot Habitatdirektivet, dvs att en stor industriell exploatering av Kattegatt kan få förödande konsekvenser för djur och natur. Mer om detta på årsstämman.

Vi noterar tacksamt det finansiella stödet från våra medlemmar, utan detta hade vi inte lyckats nå så här långt., även om vi inte nådde ända fram i det svenska domstolsväsendet. Skall föreningen nu läggas ner i och med HD’s beslut? Styrelsen anser inte det. Domen är försedd med ett stort antal villkor; vem skall se till att dessa uppföljs? Vi anser oss ha en uppgift där, men detta bör diskuteras på årsstämman.

Vår förening behöver fortsatt ekonomiskt stöd, om inte annat än för att kunna fortsatt informera vår medlemmar om hur det oönskade projektet framskrider, postgiro 421367-4, tack.

 

 

Varmt välkomna!

 

 

Hans Johansson, ordförande Rädda Hallandskusten

 

 

 

28 april 2016

 

Vi ger inte upp!

 

Högsta domstolens vägran att ge prövningstillstånd av den olycksaliga domen i Mark- och Miljööverdomstolen var en svårt bakslag för vår kamp. Vi har dock beslutat fortsätta kampen. Då det svenska rätttsystem är uttömt så vänder vi oss till EU-kommissionen. Vi har konstaterat en rad anmärkningsvärda brister i den aktuella domen. Läs mer här i vårt medlemsbrev. Engagera Dig och dina vänner i den fortsatta kampen för en oförstörd kust!

 

 

Bli medlem

 

Vi arbetar för att kustnära vindkraftsprojekt skall bli allsidigt belysta, för allmänheten och i Miljödomstolen.

 

Vårt arbete är ideellt och oavlönat men föreningen behöver ändå pengar för att kunna bekosta utredningar, annonsering, trycksaker, informationskampanjer mm.

 

Medlemskap

Du kan stödja denna verksamhet genom att bli medlem i föreningen Rädda Hallandskusten.

Medlemsavgiften (årsavgift) är 100 kr/år för enskild medlem resp. 250 kr/år för hel familj.

 

Vill du bli medlem betalar du till:

Rädda Hallandskusten, plusgiro 42 13 67-4.

Bifoga följande uppgifter:

- Namn

- Adress

- Telefonnummer

- E-postadress

 

OBS! Vid familjemedlemskap, glöm inte att ange alla familjemedlemmars namn och adresser.

 

Bidrag

Skulle du av någon anledning välja att inte bli medlem kan du ändå stödja vårt arbete genom inbetalning av ett ekonomiskt bidrag på valfritt belopp.

 

Vill du lämna ett bidrag, utan att bli medlem, skickar du in valfritt belopp till ovanstående plusgirokonto, anonymt

eller med angivande av namn och adress.

MStötta vår kamp och bli medlem